VISIE


De gemeente Sion heeft de volgende pijlers:

Liefde
D

e liefde van God staat centraal in ons leven en in onze gemeente. God heeft ons zo lief, dat Hij Zijn Zoon Jezus naar de aarde zond om uiteindelijk te sterven aan het kruis, opdat wij verzoening zouden hebben met God.
Door de zonde konden wij geen relatie hebben met God de Vader, maar door het offer van Jezus Christus aan het kruis, kunnen wij in een liefdevolle relatie met God in onze bestemming wandelen.

“Wij hebben Gods liefde, die in ons is, leren kennen en vertrouwen daarop. God is liefde. Wie in de liefde blijft, blijft in God, en God blijft in hem.”
1 Johannes 4:16

De liefde van God is zichtbaar en voelbaar. De mensen gaan met elkaar om als één familie en zijn vol van geloof, hoop en liefde.

Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.

Johannes 3:16
Aanbidding

Dan wordt in Sion de naam van de HEER geprezen, Zijn lof gezongen in Jeruzalem als volken en koninkrijken bijeenkomen om de HEER te aanbidden.

Psalm 102:22-23
H

et lofprijzen en aanbidden van God vinden wij belangrijk in onze diensten. God verlangt vanuit de relatie die wij met onze Schepper hebben, dat wij Hem aanbidden, dat wij Hem eren door o.a. het zingen van liederen, onder begeleiding van verschillende instrumenten.
Bij onze dankzegging erkennen we Gods goedheid. Uit Zijn liefde voor ons zegent God ons in alle gebieden van ons leven en daar willen we Hem voor danken.
Bij lofprijs erkennen we Gods grootheid. God is een God van wonderen, Hij laat Zijn grootheid zien door bovennatuurlijke genezingen en herstellend werk in vele mensenlevens.
Bij aanbidding erkennen we Gods heiligheid. God is een heilig God. Als mensen schieten wij vaak tekort in ons doen en laten, maar God niet, Hij is perfect, in Hem is geheel geen duisternis.

“De HEER is een machtige God, een machtige koning, boven alle goden verheven. Hij houdt in zijn hand de diepten der aarde, de toppen van de bergen behoren hem toe, van hem is de zee, door hem gemaakt, en ook het droge, door zijn handen gevormd. Ga binnen, laten wij buigen in aanbidding, knielen voor de HEER, onze maker. Ja, hij is onze God en wij zijn het volk dat hij hoedt, de kudde door zijn hand geleid.”
Psalm 95:3-7

KOSTBAAR
Aanbidding is iets heel kostbaars. Een van de weinige dingen die God zoekt, is dat mensen Hem aanbidden. Waarom zou God iets zoeken?

Aanbidding is een uiting van ons hart van dankbaarheid en van liefde naar God, voor alles wat Hij voor ons gedaan heeft en nog steeds doet. Omdat iedereen een andere manier heeft om zijn liefde te uiten, is God dankbaar naar jou als je dat oprecht doet, met je hart. Je kunt je dankbaarheid en liefde uiten door bijvoorbeeld liederen te zingen, met woorden die spreken over wie God is en over Zijn Zoon Jezus.

ZEGEN
Wat je zult merken als je God gaat aanbidden, is dat God je zal zegenen met Goddelijke liefde. Er is in het hart van alle mensen een leeg plekje dat God heeft gereserveerd voor Zichzelf, toen Hij de mens schiep. Dat plekje wilt God zelf vullen met liefde en warmte. Zo ontstaat er een relatie tussen God en de mens.
Dus hoe meer je God aanbidt, hoe meer God je zal zegenen!


Ik geef jullie een nieuw gebod: heb elkaar lief. Zoals Ik jullie heb liefgehad, zo moeten jullie elkaar liefhebben. Aan jullie liefde voor elkaar zal iedereen zien dat jullie Mijn leerlingen zijn.

Johannes 13:34-35

HERSTEL
M

ensen komen tot redding door het verlossende werk van Jezus Christus en hebben geborgenheid en bescherming nodig om zo tot rust te komen en te herstellen.

“Kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, dan zal ik jullie rust geven. Neem mijn juk op je en leer van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Dan zullen jullie werkelijk rust vinden, want mijn juk is zacht en mijn last is licht.”
Matteüs 11:28-30

Bijna alle mensen hebben diep in hun hart pijn en verdriet uit het heden en verleden. God kent ieders hart, zowel alle positieve als negatieve ervaringen. Vanuit de relatie tussen God en ons wil Hij onze positieve ervaringen delen, maar ook vooral onze negatieve ervaringen die Hij samen met ons procesmatig wilt herstellen.

Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, de Vader die zich over ons ontfermt, de God die ons altijd troost en ons in al onze ellende moed geeft, zodat wij door de troost die wijzelf van God ontvangen, anderen in al hun ellende moed kunnen geven.

2 Korinthiërs 1:3-4
OPBOUW

Wij, de sterken, moeten de zwakken in hun kwetsbaarheid helpen en niet ons eigen belang dienen. Laat ieder van ons zich richten op het belang van de ander, op wat goed en opbouwend voor hem is.

Romeinen 15:1-2
W

e leven allemaal in een moeilijke tijd, waarin het moeilijk is om het hoofd boven water te houden. Daarom willen we als volgelingen van Jezus elkaar aanmoedigen en opbouwen om stand te houden in geloof.

Met onze gemeente bemoedigen en steunen wij ook niet-gelovigen. Ieder die bij ons hulp zoekt, zullen we, zover we kunnen, graag helpen. Daarbij willen wij niet alleen broeders en zusters uit onze eigen gemeente bemoedigen en opbouwen, we willen ook in eenheid klaar staan voor onze medegelovigen in het universele lichaam van Christus.
Hierbij houden we het Woord van God, de Bijbel, als leidraad. Het Woord is opbouwend en toerustend voor de taak en opdracht die de mensen krijgen in de gemeente en de wereld.

“Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden.”
Hebreeën 4:12

UITREIKEN
W

e hebben oog voor de fysieke en geestelijke nood van de wereld om ons heen. Als wij een uitreikende gemeente willen zijn dan moeten we bewogen en betrokken zijn bij de mensen in nood, zowel in onze eigen directe omgeving als in landen verder weg van ons.
“Voor God, de Vader, is alleen dit reine, zuivere godsdienst: weduwen en wezen bijstaan in hun nood, en je in acht nemen voor de wereld en onberispelijk blijven.” Jak. 1:27
God heeft een hart voor de armen, voor wezen, voor weduwen, voor mensen in moeilijke situaties. Dit hart willen wij als dienaren van God uitdragen daar waar wij kunnen.

Wie de arme geeft, zal geen gebrek lijden; maar wie zijn ogen toesluit, wordt zwaar vervloekt.

Spreuken 28:27