WAT GELOVEN WIJ?


Met “Volle Evangelie” bedoelen we de “blijde boodschap” zoals deze reeds door de profeet is voorzegd (Jesaja 61) en door de Heer Jezus Christus zelf is bevestigd in Lucas 4:17-21.

 • Dat de bijbel het geïnspireerde en onfeilbare woord van God is.
 • In de enige en levende God, die zich openbaart in volmaakte eenheid als Vader, Zoon en Heilige Geest.
 • Dat Jezus Christus de Eniggeboren Zoon van God de Vader is, geboren uit de maagd Maria. Dat Hij werd gekruisigd, begraven en op de derde dag opstond uit de dood.
 • Dat de mens naar het beeld van God goed en rechtvaardig geschapen is, maar door ongehoorzaamheid de genade van God verspeelde. Hierdoor kwam er zonde in de wereld en scheiding van God.
 • Dat God wil dat allen tot bekering komen en dat vergeving en reiniging van zonden mogelijk is door het kostbare bloed van Jezus Christus.
 • In de noodzaak van bekering en de daarop door God geschonken wedergeboorte.
 • In de noodzaak van de waterdoop door onderdompeling, uitsluitend aan bewust gelovende.
 • In de noodzaak van het regelmatig vieren van het heilig avondmaal, waarmee wij de dood van de Here herdenken en verkondigen totdat Hij komt.
 • In de doop in de Heilige Geest en de beschikbaarheid van de gaven van de Geest voor alle gelovigen.
 • In de kracht van de Heilige Geest, door wiens inwonende kracht de gelovige in staat wordt gesteld een heilig leven te leiden en de vrucht van de Geest in zijn of haar leven zichtbaar wordt.
 • In de toerusting van de gemeenten door apostelen, profeten, evangelisten, herders en leraren.
 • In het Lichaam van Christus bestaande uit alle mensen die zich bekeerd hebben tot Jezus Christus en Hem aanvaard hebben als persoonlijke Verlosser en Heiland.
 • In de wederkomst van Jezus Christus als rechter over levenden en doden, met de zekerheid dat voor hen die in Christus Jezus zijn, geen veroordeling is, maar eeuwig leven.
 • In het volbrengen van de grote opdracht, welke de Heer Jezus Christus ons heeft toevertrouwd met de woorden: En hij zei tegen hen: ‘Trek heel de wereld rond en maak aan ieder schepsel het goede nieuws bekend. Wie gelooft en gedoopt is zal worden gered, maar wie niet gelooft zal worden veroordeeld. Degenen die tot geloof zijn gekomen, zullen herkenbaar zijn aan de volgende tekenen: in mijn naam zullen ze demonen uitdrijven, ze zullen spreken in onbekende talen, met hun handen zullen ze slangen oppakken en als ze een dodelijk gif drinken zal dat hun niet deren, en ze zullen zieken weer gezond maken door hun de handen op te leggen.